Informace dle zákona 106/99 Sb.

Informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím:

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

Svazek Obcí Středního Pojizeří

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, vč. podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

3. Popis organizační struktury povinného subjektu:
Předseda svazku: Jiří Navrátil
Místopředseda svazku: Milena Koštejnová

4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, oficiální e-mail:
Svazek obcí Středního Pojizeří
294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou
tel.: 326 771 159
web: www.obcestrednipojizeri.cz
e-mail:  info@obcestrednipojizeri.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
Případné platby můžete zaplatit v kanceláři obecního úřadu Klášter Hradiště nad Jizerou.
Číslo obecního účtu : 2543640257/0100 KB Mnichovo Hradiště

6. Identifikační číslo organizace (IČO):62450905

7. Daňové identifikační číslo (DIČ):nejsme plátci DPH

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu: viz. Rozpočet

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:
* ústně v úředních dnech a úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu Klášter Hradiště nad Jizerou a  na telefonním čísle 326 771 159.
* písemně poštou na adresu obecního úřadu Klášter Hradiště nad Jizerou , nebo  elektronickou poštou na adresu svazku.

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:
V kanceláři obecního úřadu Klášter Hradiště nad Jizerou osobně nebo poštou na adrese:
Svazek obcí Středního Pojizeří
Klášter Hradiště nad Jizerou 2
294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to vč. výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

Písemně: Svazek obcí Středního Pojizeří
Klášter Hradiště nad Jizerou 2
294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou
Telefonicky: 326 771 159

12. Název příslušného formuláře, popřípadě místo kde lze tento formulář získat:
Obec Klášter Hradiště nad Jizerou nevydala žádné závazné vzory formulářů. Pro podání žádostí můžete využít základní vzory na oficiálních stránkách ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-74150

13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací): 
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) naleznete na Portálu veřejné správy ČR „http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
Viz. Vyhlášky na úřední desce. Zákony jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Klášter Hradiště nad Jizerou.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Základní informace jsou zdarma.

16. Licenční smlouvy
Svazek nevede žádné licenční smlouvy.

17. Stanovy svazku
K nahlédnutí v kanceláři OÚ Klášter Hradiště nad Jizerou.