Stanovy svazku

STANOVY„ SVAZKU OBCÍ STŘEDNÍ POJIZEŘÍ“

I. Vznik svazku obcí

Dobrovolný Svazek obcí Střední Pojizeří se zakládá jednorázově na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a právní způsobilosti nabývá dnem zápisu do registru u Krajského úřadu Středočeského kraje.

II. Název a sídlo členů svazku obcí

Svazek obcí Střední Pojizeří založily tyto obce:

 • Obec Klášter Hradiště nad Jizerou, č.p.2, 294 15
 • Obec Horní Bukovina, 295 01 Mnichovo Hradiště
 • Obec Bílá Hlína, 295 01 Mnichovo Hradiště
 • Obec Strážiště, 29413 Mohelnice nad Jizerou
 • Obec Ptýrov, 295 01 Mnichovo Hradiště
 • Obec Mukařov, 295 01 Mnichovo Hradiště
 • Obec Jivina, 294 13 Jivina
 • Obec Neveklovice, 294 13 Mohelnice nad Jizerou
 • Obec Dolní Krupá, 295 01 Mnichovo Hradiště
 • Obec Chocnějovice, 294 13 Mohelnice nad Jizerou

III. Název a sídlo svazku obcí

Název: Svazek obcí Střední Pojizeří
Sídlo svazku: Obec Klášter Hradiště nad Jizerou č.p. 2, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou

IV. Předmět činnosti svazku obcí

Předmětem činnosti svazku jsou následující činnosti:

 • rozvoj cestovního ruchu založený na atraktivnosti oblasti,
 • koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu včetně příslušných komplexních služeb,
 • zajištění informačního servisu pro potřeby cestovního ruchu,
 • rozvoj sportovních a kulturních aktivit,
 • rozvoj kulturního dědictví a tradic (péče o památky),
 • všeobecná ochrana životního prostředí,
 • publikační a propagační činnost,
 • spolupráce na vytvoření strategie rozvoje oblasti Svazku obcí Středního Pojizeří,
 • zastupování členů svazku v jednání o společných věcech s třetími osobami.

Pro dosažení těchto cílů bude svazek usilovat o spolupráci se státem, kraji, obcemi, občany, podnikatelskými a ostatními subjekty. Na základě této spolupráce zastupuje zájmy celé oblasti navenek. Svazek obcí je oprávněn být členem nebo samostatně či s dalšími účastníky zakládat podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

V. Orgány svazku obcí

Orgány svazku obcí jsou:

 • schůze členských obcí
 • předsednictvo
 • předseda a místopředseda

VI. Schůze členských obcí

 1. Schůze členských obcí je nejvyšším orgánem svazku obcí a skládá se ze všech členů svazku zastupovaných starosty nebo jejich zástupci nebo jinými zmocněnci.
 2. Schůze členských obcí se koná vždy nejpozději do dvou měsíců od voleb do zastupitelstev obcí. Dále nejméně čtyřikrát ročně, poprvé vždy nejpozději do tří měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji předseda svazku. V případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti nebo nečinnosti místopředseda svazku. Dále mohou iniciovat svolání mimořádné schůze členských obcí členové svazku, pokud je to nezbytné k projednání konkrétní záležitosti a požádá-li o svolání alespoň jedna třetina členů. Předseda nebo místopředseda pak musí svolat schůzi členských obcí do 30 dnů ode dne, kdy o to byli požádáni.
 3. Svolávající je povinen zaslat písemnou pozvánku na schůzi členských obcí všem členům svazku s dostatečným předstihem, nejméně však 10 dnů před jejím konáním.
 4. Pozvánka musí obsahovat kromě názvu a sídla svazku obcí též datum, hodinu a místo konání schůze členských obcí, pořad jejího jednání a označení, zda se jedná o řádnou nebo mimořádnou nebo náhradní schůzi.
 5. Schůze členských obcí je oprávněn účastnit se každý člen svazku prostřednictvím svého starosty či jeho zástupce nebo v zastoupení, na základě písemné plné moci (dále jen „přítomný člen svazku“). Schůze zástupců členských obcí je schopná usnášení, jsou-li na ní přítomny alespoň dvě třetiny členů svazku. Není-li schůze členských obcí schopna se usnášet, svolá se náhradní schůze se stejným programem jednání a to tak, aby se konala nejdříve za 7 dní.
 6. Schůze členských obcí rozhoduje většinou hlasů přítomných členů svazku, není-li dále stanoveno jinak.
 7. Rozhodnutí schůze členských obcí o změně stanov nebo o zrušení svazku obcí s likvidací vyžaduje schválení dvoutřetinovou většinou přítomných členů svazku. Rozhodnutí o přijetí dalšího člena do svazku se schvaluje dvoutřetinovou většinou všech stávajících členů svazku.
 8. Každý člen svazku má jeden hlas.
 9. Do působnosti schůze členských obcí náleží:

A/ rozhodovat o:

 • změně stanov,
 • výši příspěvků členů svazku a způsobu a lhůtách jejich úhrady, nebo o prominutí úhrady příspěvku,
 • všech majetkoprávních úkonů týkajících se nabytí a převodu majetku svazku v hodnotě nad 20.000,-Kč,
 • rozdělení zisku a podílu členů na úhradě ztráty svazku obcí,
 • přijetí dalších obcí do svazku,
 • vypořádání člena svazku při jeho vystoupení ze svazku,
 • přijetí opatření k nápravě nedostatků vyplývajících z přezkoumání hospodaření svazku,
 • zrušení svazku obcí a schválení podílů na majetkovém zůstatku,
 • odměňování předsedy, místopředsedy a členů předsednictva,
 • další otázky, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti schůze členských obcí,

B/ schvalovat:

 • veškeré základní dokumenty svazku a jejich změny,
 • roční zprávu o činnosti svazku obcí a o stavu jeho majetku,
 • plán činnosti svazku na příští období,
 • zprávu o hospodaření svazku obcí za uplynulý rok,
 • rozpočet svazku na příští období,
 • závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření za uplynulý rok,

C/ volit a odvolávat předsedu, místopředsedu a další členy předsednictva.

VII. Předsednictvo

 1. Předsednictvo svazku obcí připravuje veškeré podklady pro zasedání schůze členských obcí a zabezpečuje plnění jí přijatých usnesení.
 2. Předsednictvo zajišťuje záležitosti svazku obcí, pokud nejsou v působnosti schůze členských obcí dle článku VI. stanov nebo předsedy a místopředsedy dle článku VIII. stanov.
 3. Předsednictvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších tří zástupců členů svazku.
 4. Členy předsednictva volí a odvolává schůze členských obcí. Funkční období členů předsednictva je čtyřleté a shoduje se s volebním obdobím do obecních zastupitelstev.
 5. Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně 4x do roka. Předsednictvo svolává předseda svazku, vždy s dostatečným časovým předstihem, nejméně 7 dní předem. Pozvánka na jednání musí být písemná a na její obsah se použije přiměřeně bod 4. článku VI. stanov.
 6. O jednání předsednictva se pořizuje zápis.
 7. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.
 8. Předsednictvu je vyhrazeno rozhodování o majetkoprávních úkonech týkajících se nabytí a převodu majetku svazku v hodnotě do 20.000,-Kč včetně.
 9. Předsednictvo rozhoduje o tom, kým bude přezkoumáno hospodaření svazku obcí.
 10. Členům předsednictva může být za výkon jejich funkce poskytnuta odměna stanovená schůzí členských obcí.

VIII. Předseda a místopředseda

 1. Předseda je statutárním orgánem svazku obcí dle příslušných právních předpisů.
  2. Předseda jedná jménem svazku obcí a zastupuje jej navenek. Místopředseda svazku obcí zastupuje předsedu a plní jeho úkoly, pokud je nemůže ze závažných důvodů plnit předseda.
  3. Předseda rozhoduje o běžných záležitostech svazku, pokud nejsou obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami vyhrazeny do působnosti schůze členských obcí nebo předsednictva. Předseda zabezpečuje řádné vedení účetnictví a hospodaření s majetkem a finančními prostředky svazku. Předseda odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření svazku obcí za uplynulý kalendářní rok.
  4. Předseda zajišťuje administrativní činnost svazku, a to prostřednictvím zaměstnanců obecního úřadu té obce, kterou zastupuje. Tato obec má nárok vůči svazku na refundaci nákladů, které jí v souvislosti se zabezpečováním administrativní činnosti svazku vznikly.
  5. Předsedu a místopředsedu volí a odvolává schůze členských obcí svazku. Oba jsou členy předsednictva. Za výkon své funkce odpovídají schůzi členských obcí.
  6. Předseda a místopředseda se mohou vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným všem členům předsednictva. To je povinno v tomto případě iniciovat svolání mimořádné schůze členských obcí za účelem volby předsedy, případně místopředsedy. Do doby konání této schůze je předsednictvo oprávněno pověřit jednáním a zastupováním svazku navenek některého z dalších členů předsednictva. Jeho úkony učiněné jménem svazku musí být předloženy ke schválení nejbližší schůzi členských obcí.
  7. Předsedovi a místopředsedovi může být za výkon jejich funkce poskytnuta odměna stanovená schůzí členských obcí.

IX. Revizní komise

 1. Revizní komise je složena ze statutárních zástupců členů svazku, má 3 členy, které volí schůze členských obcí.
 2. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření svazku, zejména:
 • sleduje dodržování plnění rozpočtu svazku,
 • kontroluje správnost vedení účetnictví svazku a vedení pokladny,
 • provádí ve spolupráci s účetní svazku a zástupci provozovatelů (uživatelů), inventarizaci veškerého majetku svazku.
 1. O své činnosti vyhotovuje průběžně zprávy včetně návrhů na opatření. Ty předkládá k projednání schůzi členských obcí nejméně dvakrát ročně.
 2. Členové revizní komise rozhodují ve shodě, o případných rozdílných názorech rozhodne schůze členských obcí svazku.

X. Majetek vkládaný členy do svazku obcí a majetek svazku

 1. Členské obce vkládají do svazku při jeho založení nebo při přistoupení do svazku základní vklad.
 2. Členské obce mohou do hospodaření svazku vkládat i jiný majetek.
 3. Tento majetek zůstává i nadále majetkem obcí, které jej do svazku vložily. Svazek s tímto majetkem disponuje pouze k účelu plnění předmětu činnosti vymezeného těmito stanovami. Nemůže jej však zatížit ani zcizit.
 4. Tento majetek je svazek povinen po celou dobu, kdy trvá účast obce, která jej vložila, ve svazku, evidovat odděleně od majetku svazku. Obec má právo na vrácení vloženého majetku ke dni ukončení své účasti ve svazku, pokud se svazkem nedohodne jinak.
 5. Majetek svazku může být dále tvořen a doplňován
 • nově vytvořeným nebo darovaným majetkem nadobecního charakteru
 • jiným majetkem vhodným k plnění předmětu činnosti svazku
 • finančními vklady

XI. Zdroje příjmů a hospodaření svazku

 1. Základním zdrojem příjmů svazku obcí jsou příjmy z finančních příspěvků jeho členů.
 2. Finanční příspěvky budou všemi členy hrazeny každoročně, pokud schůze členských obcí nerozhodne o jejich prominutí. Roční výše příspěvku každého člena a způsob jeho úhrady bude určován schůzí členských obcí. Kritériem pro stanovení výše příspěvku je počet obyvatel obce, přihlášených k 1.1. kalendářního roku, na který je příspěvek hrazen.
 3. Příjmem svazku jsou dále příjmy z vlastního majetku a majetkových práv a příjmy z výsledků plnění předmětu činnosti vymezeného těmito stanovami.
 4. Dalším zdrojem příjmů svazku jsou dobrovolné příspěvky členů svazku nad rámec stanovený dle bodu 1., přijaté peněžní dary, jakož i dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů, případně z rozpočtu kraje a jiné příjmy.
 5. Veškeré finanční prostředky a majetek svazku lze využívat výhradně za účelem plnění předmětu činnosti vymezeného těmito stanovami.
 6. Finanční prostředky svazku jsou uloženy na zvláštním účtu svazku.
 7. Hospodaření svazku se řídí rozpočtem, který schvaluje schůze členských obcí. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok. Návrh rozpočtu svazku musí být rozeslán všem členům nejméně 30 dnů předtím, než bude předložen k projednání a ke schválení schůzi členských obcí. Jednotlivé obce zveřejní návrh rozpočtu, a to nejméně 15 dnů před jeho projednáním na schůzi členských obcí svazku. Připomínky k předloženému návrhu rozpočtu mohou činit občané členských obcí buď v písemné formě a doručují se předsedovi svazku nejpozději 5 dnů před konáním schůze členských obcí, nebo je mohou uplatnit ústně na zasedání schůze členských obcí svazku při projednávání rozpočtu.
 8. Výsledky hospodaření a závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku se předkládají ke schválení schůzi členských obcí nejpozději do 6 měsíců po skončení kalendářního roku. Pro seznámení členských obcí svazku s těmito dokumenty a podání připomínek k nim platí obdobně ustanovení bodu 7.
 9. Závěrečný účet svazku předloží členská obec bezprostředně po jeho projednání v orgánu svazku svému zastupitelstvu.

XII. Práva a povinnosti členů svazku obcí

 1. Členem Svazku obcí Středního Pojizeří se může stát každá obec, která podepíše zakladatelskou smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí.
 2. Členem svazku po jeho založení se další obec stane tak, že písemným prohlášením přistoupí k zakladatelské smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí a vysloví souhlas se stanovami svazku a že splní podmínky přistoupení dle článku XIV. stanov.
 3. Každý člen svazku má právo:
 • jednoho hlasu při rozhodování schůze členských obcí,
 • navrhovat opatření k naplňování cílů svazku,
 • kontrolovat činnost svazku
 • ukončit členství ve svazku,
 • užívat výhod daných kolektivním hospodařením s majetkem svazku.
 1. Každý člen svazku má povinnost:
 • napomáhat podle svých možností plnění předmětu činnosti svazku minimálně v poměru svého podílu na majetku svazku,
 • podílet se na udržování a rozvoji majetku svazku,
 • zdržovat se takových činností, které by vedly k poškození oprávněných zájmů svazku nebo jeho jednotlivých členů.

V případě porušení této povinnosti je tento člen povinen hradit vzniklé škody,

 • zveřejnit způsobem v místě obvyklým termín konání členské schůze svazku, návrh rozpočtu a závěrečný účet svazku.
 1. Člen svazku má povinnost podílet se na úhradě ztráty svazku obcí.

XIII. Rozdělení zisku, úhrada ztrát a vypořádání podílů

 1. Rozdělení zisku:
 • roční zisk z činnosti svazku se nerozděluje mezi jednotlivé členy,
 • zisk se použije na úhradu činnosti svazku a na rozvoj jeho majetku.
 1. Úhrada ztrát:
 • ztráty z činnosti jsou hrazeny z finančních rezerv svazku,
 • při jejich vyčerpání členským příspěvkem, o jehož výši rozhoduje členská schůze.
 1. Vypořádání členských podílů v případě vystoupení člena ze svazku:
 • vypořádání se provede účetně, dle účetního stavu ke dni účinnosti vystoupení člena a podle podílu na majetku,
 • podíl na vloženém a nově vytvořeném nedělitelném majetku (movitém i nemovitém) se nevrací.

XIV. Podmínky přistoupení ke svazku a vystoupení z něj, vypořádání majetkového podílu

 1. Podmínkou k přistoupení další obce ke svazku je kromě postupu uvedeného v článku XII. stanov schválení přistoupení schůzí členských obcí svazku a úhrada základního vkladu dle článku X. stanov do 30 dnů od schválení přistoupení. Další obec se stává členem svazku dnem následujícím po schválení přistoupení schůzí členských obcí svazku.
 2. Přistupující obec je povinna prokázat splnění podmínky dané zákonem o obcích, tj. schválení vstupu do svazku jejím zastupitelstvem.
 3. Členství ve svazku nijak neomezuje právo jednotlivých obcí vstupovat do jiných svazků obcí.
 4. Každá obec je oprávněna ze svazku vystoupit, a to bez uvedení důvodů. Vystoupení ze svazku učiní písemným prohlášením, doručeným předsednictvu svazku. Předsednictvo předkládá tuto písemnost nejbližší schůzi členských obcí na vědomí. Vystoupení člena svazku je účinné k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém bylo doručeno. Tímto dnem účast člena ve svazku zaniká.
 5. Obec, která ze svazku vystoupila, má nárok na vrácení svého majetkového vkladu, který vložila dle článku X. stanov a na vypořádání majetkového podílu dle článku XIII. stanov. Majetkový vklad bude vrácen bezodkladně po ukončení účasti ve svazku, nedohodne-li se vystupující obec se svazkem jinak.
 6. Výše vypořádacího podílu bude stanovena ke dni účinnosti vystoupení a bude vypořádána v rámci řádné účetní uzávěrky.
 7. Majetkový podíl stanovený ke dni zániku účasti člena ve svazku bude vypořádán do 6 měsíců ode dne, kdy jeho výši a způsob vypořádání schválí schůze členských obcí. Svazek se může s vystupující obcí dohodnout, zda bude vyplacen v penězích nebo o jiném způsobu vypořádání. Právo výběru má vystupující obec.

XV. Kontrola svazku členskými obcemi

 1. Občané obcí, které jsou členy svazku obcí, jsou oprávněni:
  zúčastnit se zasedání schůze členských obcí nebo předsednictva svazku a nahlížet do zápisů o jejich jednání, podávat schůzi členských obcí nebo předsednictvu svazku písemné návrhy.
 1. Každá obec, která je členem svazku, může dát na svůj náklad přezkoumat hospodaření svazku auditorem, pokud nesouhlasí s výsledkem přezkoumání, které nechal vypracovat svazek. Výsledek přezkoumání hospodaření pak předloží schůzi členských obcí k projednání.

XVI. Zrušení a zánik svazku

 1. Svazek může být zrušen na základě rozhodnutí schůze členských obcí o jeho zrušení s likvidací.
 2. Schůze členských obcí může též rozhodnout o přeměně svazku na jinou právnickou osobu. Pak jeho majetek přechází na právního nástupce.
 3. Způsob provedení likvidace svazku po jeho zrušení vyplývá z obecně závazných předpisů. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku svazku rozhoduje schůze členských obcí. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi členy svazku v poměru podle počtu obyvatel členských obcí.

XVII. Doplňování a změna stanov

 1. Návrhy na doplnění a změny stanov zpracovává předsednictvo a předkládá je schůzi členských obcí.
 2. Návrh na doplnění a změnu stanov může předsednictvu předložit každý člen svazku. Předsednictvo návrh projedná a shledá-li jej důvodným, zpracuje návrh na doplnění nebo změnu stanov pro nejbližší řádnou schůzí členských obcí. V opačném případě návrh vrátí předkladateli s odůvodněním, proč nebude valné hromadě předložen.

XVIII. Závěrečná ustanovení

 1. O právní způsobilosti svazku obcí, jeho registraci, zrušení a zániku platí § 20i a 20j občanského zákoníku.
 2. Případné spory mezi členy svazku, spory mezi svazkem a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi členy související s jejich účastí ve svazku, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud ČR.
 3. Tyto stanovy nabývají platnosti podpisem smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a účinnosti dnem registrace svazku.
 4. Stanovy jsou nedílnou součástí smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a obdrží je každý zakládající člen svazku.

V Klášteře Hradišti nad Jizerou dne: 25. 7. 2018